Balans

31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA € x 1.000 € x 1.000
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.627 3.098
Inventaris en inrichting 891 917
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.056 1.637
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 8.438 8.372
13.012 14.024
Financiële vaste activa
Deelnemingen 506 461
Beleggingen 11.982 12.474
12.488 12.935
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product media aanbod 29.206 22.247
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 7.442 6.888
Belastingen en premies sociale verzekeringen 140 402
Overige vorderingen 1.233 1.200
Overlopende activa 1.226 914
10.041 9.404
Liquide middelen 14.445 25.942
TOTAAL 79.192 84.552
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.397 32.397
Reserve voor media-aanbod 5.044 5.500
Reserve Koersverschillen Beleggingen - 669
Resultaat boekjaar -649 -456
36.792 38.110
Voorzieningen
Personeelsaanspraken 1.837 1.834
Overige voorzieningen 2.329 2.644
4.166 4.478
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Leveranciers 10.568 11.995
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.819 1.781
Pensioenpremie 15 69
Overige schulden 12.025 13.920
Overlopende passiva 13.807 14.199
38.234 41.964
TOTAAL 79.192 84.552