Compliance

Monitoren en bewaken

Aanspreken en naleven

Naleving van de wet- en regelgeving behoort tot de primaire taken van AVROTROS. Er is een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Wet normering topinkomens, Commissie Integriteit Publieke Omroep en richtlijnen vanuit het Commissariaat voor de Media, waaronder de Governancecode Publieke Omroep 2018. In 2018 zijn de Governancecode van de Commissie Integriteit Publieke Omroep en de Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media over Governance en Interne Beheersing vernieuwd. Veel van de daarin opgenomen uitgangspunten waren al onderdeel van de governancebepalingen binnen AVROTROS. Op een aantal punten zijn deze geactualiseerd.

In 2018 is sprake geweest van een overtreding van de mediawet waarvoor begin 2019 een (beperkte) boete werd opgelegd door het Commissariaat voor de Media. Dit heeft geleid tot extra inzet bij de verantwoordelijke producent. Voor het overige hebben zich geen incidenten voorgedaan in 2018.