Exploitatierekening

2018 2017
Baten € x 1.000 € x 1.000
Media-aanbod 103.656 107.109
Programma-gebonden eigen bijdrage 4.936 5.604
Opbrengst programmabladen 28.424 29.620
Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.049 2.597
Opbrengst verenigingsactiviteiten 2.577 2.767
Som der bedrijfsopbrengsten 141.642 147.697
Lasten
Lonen en salarissen -26.763 -26.451
Sociale lasten -6.588 -6.805
Afschrijvingen op materiële vaste activa -2.302 -2.423
Bijzondere waardemutatie activa - -1.060
Directe productiekosten -96.037 -100.894
Overige bedrijfslasten -11.004 -10.814
Som der bedrijfslasten -142.694 -148.447
Bedrijfsresultaat -1.052 -750
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren 33 28
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 381 278
Rentelasten en soortgelijke kosten - -2
Som der financiële baten en lasten 414 304
Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -638 -446
Belastingen -11 -10
Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen -649 -456
Over te dragen reserve voor media-aanbod - -
Exploitatiesaldo na overdracht -649 -456
FTE gemiddeld 396 395
FTE ultimo 389 398